Opdrachten

interim-management en programmamanagement

Op dit moment werk ik als interim-manager voor de Gemeente Uithoorn. Ik leid de  uitvoerende afdeling voor het hele sociaal domein met de opdracht te transformeren naar de uitgangspunten voor de invulling van de gedecentraliseerde taken: eigen kracht, netwerk versterken, integraal werken, één huishouden, één plan, één regisseur.

Van 2013 tot begin 2015 was ik projectleider decentralisaties voor de Gemeente Amersfoort en heb ik gewerkt aan het neerzetten van een nieuwe zorgstructuur waarin sociale wijkteams de spil vormden. Ik heb een wijkteamorganisatie neergezet die alle uitvoerende (hulpverlenings)taken in het sociaal domein en het mandaat hebben alle andere benodigde vormen van zorg toe te wijzen. Van visievorming en leiden van de eerste proeftuin (jeugd- en gezinsteam in aandachtswijk) tot en met een dekkend netwerk met sociale wijkteams voor alle Eemland-gemeenten. Werving en selectie van teamleiders en teamleden, samenwerkingsafspraken maken met zorgaanbieders in de regio,  huisartsen. Overleg met voortgezet en primair onderwijs (ook proeftuinen m.b.t samenwerking jeugdzorg en passend onderwijs), jeugdgezondheidszorg, wijkverpleging, thuiszorg, etc.

Gemeente Zoetermeer – interim-programmamanager Externe Dienstverlening: aansturen van programma waaronder diverse projecten vallen (klant contact center, deregulering, website, cultuurverandering), verbinding leggen met lijnorganisatie, hiërarchisch aansturen van programmamedewerkers en projectleiders.

Management Development en coaching

Enkele voorbeelden:

Bureau Jeugdzorg (2009 – 2011) – ontwikkelen en begeleiden management development traject Resultaatgericht en procesgericht sturen; individuele coaching van afdelingshoofden en teamleiders, collectieve trainingen, teambijeenkomsten op locatie voor effectieve samenwerking

Gemeente Rotterdam – ontwikkeling en begeleiding van driedaags leiderschapsprogramma (8 x uitgevoerd) voor managers vanaf schaal 13 ‘Effectief leiding geven in een concern in beweging.

In diverse gemeenten trainingsprogramma’s voor beleidsmedewerkers voor het professionaliseren van de beleidsfunctie  om vanuit een andere rol beleidsprocessen in te richten (partnergericht, in het netwerk, regisserend of uitbestedend of faciliterend)

Advisering

Enkele voorbeelden:

De gemeenten in de regio Eemland adviseer ik over de aansluiting van de zorg voor jeugd op het voortgezet (passend) onderwijs.

Diverse gemeenten geadviseerd bij grote bezuinigingsopgaven: vanuit andere rolopvatting komen tot verrassende bezuinigingsideeën in dialoog met partners in de stad.

Regio Drechtsteden: diverse adviestrajecten bij gemeentelijke samenwerking. Onder andere advies aan Drechtstedenbestuur (burgemeesters en wethouders van de zes Drechtsteden-gemeeenten) over inrichting van de topstructuur;  begeleiding innovatieprogramma dat ten doel heeft door samenwerkingsprojecten een deel van de bezuinigingsopgave te realiseren.

Een groot Amsterdams stadsdeel begeleid bij het organiseren van een fundamentele verbetering in de ketens vergunningverlening, toezicht en handhaving en beheer & uitvoering openbare ruimte & sport.